fbpx

Bedrijfsfitness

Overeenkomst bedrijfsfitness

De ondergetekenden:

1. Sportschool van der Geest Haarlem B.V. h/o Kenamju, gevestigd te Haarlem (2011 KC) aan de Phoenixstraat 13, vertegenwoordigd door de heer E. van der Geest, verder te noemen Kenamju.

en

  In aanmerking nemende dat:
  1. De werkgever het deelnemen aan conditie- en fitnessactiviteiten door zijn werknemers wil stimuleren;
  2. Het fitnesscentrum door de werkgever is aangewezen als sportcentrum waarvan gebruik kan worden gemaakt, binnen de fitnessregeling van de werkgever;

  Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

  Artikel 1: Procedure aanmelden
  1 Werknemers die gebruik willen maken van de faciliteiten van het sportcentrum vullen hiervoor een inschrijfformulier in. Dit formulier is te verkrijgen bij Sportcentrum Kenamju, de werknemer vult het formulier in. Kenamju stuurt het ondertekende formulier op naar de werkgever.
  2. Het sportcentrum registreert het lidmaatschap en de werknemer ontvangt een ledenpas.
  3. Wanneer bestaande klanten van het sportcentrum bij de werkgever in dienst treden, kunnen zij hun abonnement laten omzetten conform de voorwaarden van de bedrijfsfitnessregeling van hun werkgever.
  4. Partners van personeelsleden kunnen separaat bij het sportcentrum onder dezelfde condities als het personeelslid een lidmaatschap aangaan. Afhandeling gebeurt bij Kenamju. Dit abonnement valt niet onder de fiscale regeling voor het personeel.

  Artikel 2: Procedure afmelden
  1. De werknemer is lid voor een periode van ten minste 1 maand. Per maand kan de werkgever personeelsleden aan en afmelden. Wanneer het lidmaatschap niet wordt opgezegd loopt het lidmaatschap door.
  2. Het lidmaatschap is geldig tot opzegging door de werkgever. Het lidmaatschap kan door de werkgever opgezegd worden per kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging geschiedt per mail via administratie@kenamju.nl.
  3. Door het sportcentrum wordt een bewijs van uitschrijving afgegeven aan de werkgever.
  4. Indien de werknemer uit dienstverband treed vervallen de gemaakte afspraken en heeft de persoon de mogelijkheid zelf een abonnement af te sluiten met het sportcentrum. De werkgever is verantwoordelijk voor het afmelden van de betreffende medewerker.

  Artikel 3: Kosten deelname
  1. Het tarief dat in rekening wordt gebracht voor een maand bedrijfsfitness voor de deelnemende werknemers bedraagt 32,- euro per maand exclusief btw. Daarnaast is er de mogelijkheid het lidmaatschap te upgraden. Wellness & zwembad bedraagt €17,50 euro , Strength & Condition (CrossFit) €12,50 euro, health shake €15,- euro.
  2. Indien werknemers in de loop van een kalenderjaar gebruik willen gaan maken van de faciliteiten wordt de contributie vastgesteld naar rato van het aantal resterende dagen in die maand. De startdatum is in alle gevallen de eerste dag van een maand.

  Artikel 4: Facturering en betaling
  1. Het sportcentrum factureert de contributie van de deelnemende werknemers per maand aan de werkgever.
  2. De factuur dient door de werkgever binnen 30 dagen na de factuurdatum aan het sportcentrum te worden voldaan.

  Artikel 5: Looptijd en beëindiging
  1. Deze overeenkomst wordt maandelijks automatisch en stilzwijgend verlengd.
  2. Opzegging van deze overeenkomst door de werkgever of het sportcentrum dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  Deze overeenkomst kan alleen worden stopgezet door schriftelijke opzegging via administratie@kenamju.nl

  Artikel 6: Overige bepalingen
  1. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zullen slechts gelden tussen beide partijen voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen zijn ondertekend.  Door dit inschrijfformulier te ondertekenen ga je akkoord met de algemene voorwaarden
  Neem direct contact op!

  Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  0

  Start typing and press Enter to search