fbpx

[advanced_iframe id=”iframe1″ name=”iframe1″ width=”100%” height=”1300px”]https://www.cashlinx.net/enroller?company=1140[/advanced_iframe]

LIDMAATSCHAP
Het management behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van de club te weigeren. Indien een lidmaatschap ingaat gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag berekend. Bij inschrijving wordt bij de receptie gevraagd naar een geldige legitimatie ter identificatie. Het lidmaatschap is persoongebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels gespecificeerd. Kenamju is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Indien van toepassing kan een mutatieformulier en/of opzegformulier worden ondertekend aan de receptie conform dezelfde procedure als bij inschrijving. Een lidmaatschap kan binnen 14 dagen na afsluiting beëindigd worden, indien het lid vindt dat het lidmaatschap niet overeenkomt met zijn of haar verwachting. Daartoe dient het lid minimaal 3x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Kenamju. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de administratiebijdragen en de contributie over de eerste maand. Eventuele vooruitbetaalde contributiegelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd. Bij tussentijdse opzegging, bijvoorbeeld als gevolg van -,verhuizing of een chronische blessure, wordt een opzegtermijn van minimaal 1 maand gehanteerd. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is een geldig verhuisbewijs of doktersverklaring verplicht.

INSCHRIJFGELD, ADMINISTRATIE & CONTRIBUTIE
Ieder nieuw lid betaalt 17,50 euro administratiekosten voor het verwerken van alle gegevens in ons systeem en het opstarten van de incassoprocedures. Het lidmaatschap dient van te voren, jaarlijks of maandelijks via automatische afschrijving te worden betaald. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf de dag van opzegging. Wanneer de opzegging na de 20e van de maand plaatsvindt zal het lidmaatschap eindigen per de laatste dag van de daarop volgende maand.

BEVROREN LIDMAATSCHAP
‘Bevriezing’dient schriftelijk aan de receptie in de club te worden aangevraagd. Het lidmaatschap kan minimaal 3 maanden tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Een lidmaatschap kan uitsluitend bevroren worden wegens ziekte of zwangerschap. Er dient bij bevriezing altijd een bewijs van arts en/of ziekenhuis te worden aangeleverd. Na de afgesproken stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd.

WET VAN DAM
Indien men tussentijds het 2-jarig lidmaatschap wenst te beëindigen zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig lidmaatschap en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Het beëindigen van een 2-jarig lidmaatschap kan alleen nadat het eerste jaar van het lidmaatschap is verstreken.

ROKEN en HUISDIEREN
Kenamju is een rookvrije vestiging, roken is derhalve verboden. Huisdieren zijn binnen het sportcentrum niet toegestaan.

OPZEGGEN
Ieder clublid met een maandlidmaatschap kan zijn of haar lidmaatschap opzeggen door dit tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk aan de receptie in de club of per mail bekend te maken. Voor clubleden geldt dat zij tenminste 1 maand voor afloop van de contractperiode van het door hen gekozen lidmaatschap dienen op te zeggen. Dit dient het clublid schriftelijk aan de receptie of per mail bekend te maken d.m.v. een opzegformulier. Indien geen schriftelijke opzegging ontvangen is, wordt het lidmaatschap na de contractperiode omgezet naar een maandlidmaatschap met daarbij maandelijkse termijnen volgens het geldende lidmaatschapstarief. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van het fitnesscentrum. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

INTRODUCÉS
Clubleden kunnen introducés uitnodigen. Op vertoon van een ingevulde dagpas kunnen deze introducés op afspraak gebruik maken van de faciliteiten van Kenamju. Eventuele veschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan het bezoek te worden voldaan.

OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN
Kenamju is te allen tijden gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Kenamju zich het recht voor de club te sluiten zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks kan er voor alle lidmaatschappen prijsverhoging plaatsvinden volgens de indexering van het CBS. Kenamju zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN & TARIEVEN
In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s/wellness ruimte dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen. De zonnebank dient na gebuik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd. In de fitnessruimte zijn petjes en haltertops voor heren niet toegestaan. Voor dames zijn petjes en kleding waarbij de buik en navel zichtbaar zijn niet toegestaan.

VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de faciliteiten binnen Kenamju geschiedt op eigen risico. Kenamju is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Kenamju hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens Kenamju geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Kenamju zich heeft verzekerd.

OVERIGE BEPALINGEN
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Kenamju beoordeeld. Alle geschillen die tussen Kenamju en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Haarlem. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

Neem direct contact op!

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

0

Start typing and press Enter to search